Historie

EDUCA - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, s.r.o. B. Martinů 1994/4, Nový Jičín je soukromou školou. EDUCA má více než pětadvacetiletou tradici. Byla založena v roce 1991. Je jednou ze třinácti středních škol v okrese Nový Jičín a současně jednou ze dvou soukromých středních škol v tomto okrese. Původně byla založena jako Střední odborné učiliště a.s. Tonak a vyučovala jen učební obory, ale ihned v druhém roce činnosti byla zahájena výuka studijního oboru Podnikání. Od této doby se škola vždy snažila inovovat své studijní obory v souladu s nejnovějšími vzdělávacími trendy a požadavky praxe.

K 1. srpnu 1991 vzniklo Střední odborné učiliště a. s. Tonak, první soukromá škola v okrese Nový Jičín, která začínala s výukou tříletých učebních oborů Kloboučník/kloboučnice, Plsťař/plsťařka pro a. s. Tonak, Nový Jičín, dále oborů Pletař/pletařka pro a. s. Lonka, Příbor a dvouletého učebního oboru Textilní výroba pro s. p. Karnola, Nový Jičín.

Pro absolventytříletých učebních oborů bylo zajišťováno nástavbové denní a večerní studium s maturitou. Škola převzala tyto obory i s žáky ze SOU Tyršova 9, Nový Jičín. V následujícím školním roce, tj. 1992/93 byla již zahájena výuka čtyřletého studijního oboru s maturitou Podnikatel, v jehož učebních dokumentech byly zapracovány nové moderní ekonomické předměty a byla posílena jazyková příprava a maximální využití počítačové techniky. V dalším roce jsme doplnili nové maturitní obory, a sice Textilní výroba a podnikatelství a Oděvnictví se zaměřením na navrhování a modelování oděvů a na podnikatelství. V roce 1995 došlo k úplnému osamostatnění školy, která se musela vyrovnávat s celou řadou dalších faktorů, například rozšíření podobných oborů na veřejných školách, pokles populace, hospodářská situace a podobně.

Vzhledem k nízkému počtu žáků a ukončení podnájemní smlouvy s a. s. Tonak, Nový Jičín na stávající prostory, se škola v průběhu školního roku 2000/2001 poprvé přestěhovala a změnila sídlo v Novém Jičíně na ul. Přemyslovců 834/4. V následujících letech počet žáků opět rostl a stávající prostory nebyly dostačující. Proto jsme si již od roku 2006 začali částečně pronajímat prostory bývalé základní školy v Novém Jičíně na ul. B. Martinů 1994/4 a ve školním roce 2010/2011 byla celá škola do těchto uvolněných prostor přestěhována včetně změny sídla.

V dubnu roku 2011 na základě projektu Novojičínské vzdělávací centrum, který byl schválen Regionální radou MSK a financován především z fondů EU, byla zahájena rekonstrukce celého areálu. Koncem tohoto roku probíhala v areálu školy další investiční akce – výměna oken a zateplení v rámci projektu, který realizovalo Město Nový Jičín, kterému tento objekt patří.

Ve školním roce 2018/2019 jsme pokračovali ve výuce oborů vzdělání s maturitní zkouškou podle zpracovaných školních vzdělávacích programů Cestovní ruch a animační služby, Počítačová grafika, Management sportu a zdravý životní styl, Business a právo a dále oborů vzdělání s výučním listem Pracovník obchodu a Grafický design. Celkový počet žáků školy k 30. 9. 2018 byl 212.

Kromě plnění základních pedagogických a výchovných povinností se snažíme prezentovat účastí na celé řadě akcí a soutěží a zapojovat se do projektové činnosti.

Každoročně se rovněž zapojujeme do mezinárodních programů Evropské unie. V letošním školním roce jsme byli zapojeni v těchto programech:

  • ERASMUS+ K2 - stáže žáků školy v zahraničí (Francie - Epinal)V rámci projektu Business throughout Europe – došlo k vytvoření business plánu v rámci fiktivních firem ze 3 škol (Educa – Střední odborná škola, s.r.o., Obchodná akadémia Lučenec a Lyceé Profesionel Viviani z francouzského Epinalu). Projekt byl zakončen závěrečnou konferencí, na které žáci prezentovali své podnikatelské záměry.
  • Univerzita III. věku – čtyřsemestrální studium je organizováno ve spolupráci s Městem Nový Jičín pro zájemce o další vzdělávání nad 50 let.
  • Pravidelně konáme konferenci „Rozvoj Novojičínska“ – v letošním školním roce byla konána 17. 5. 2019 ve spolupráci s Českomoravskou asociací podnikatelek a manažerek, Fakultou ekonomiky a managementu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a firmou DYNAMIC Group, s.r.o. z Kopřivnice. Letošní ročník byl na téma „Od vzdělávání k praxi“. Záštitu nad konferencí převzali významní představitelé moravskoslezského regionu, ale i celorepublikové úrovně. Oživení přinesla i krátká návštěva konference premiérem ČR p. Andrejem Babišem a hejtmanem Moravskoslezského kraje p. Ivo Vondrákem, kteří pozdravili účastníky konference a odpověděli na některé dotazy.
  • DAPI - Dětská akademie podnikání a investování zkoušek z profesní kvalifikace
  • Robotgame – výuka žáků ZŠ s legoroboty + 3D tisk
  • V tomto školním roce se také rozjela činnost na grafické dílně.