Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 BUDOU DOPLNĚNY. 

 

SOUČÁSTI:

 1. PŘIHLÁŠKY

 2. POZVÁNKY

 3. POTVRZENÍ LÉKAŘE 

 4. KAPACITA ŽÁKŮ PRO JEDNOTLIVÉ OBORY - PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ

 5. JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA (JPZ) - jen maturitní obory.

 6. KRITÉRIA PRO MATURITNÍ A UČEBNÍ OBORY = PROSPĚCH NA ZŠ - soubory ke stažení 

 7. VÝSLEDKY A DALŠÍ ORGANIZAČNÍ POKYNY 

 8. UCHAZEČI U UKRAJINY

 

1. PŘIHLÁŠKY 

Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat až 2 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou.

V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek, které může uchazeč podat, omezen. Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, musí přesto podat dva tiskopisy přihlášky.

Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení - do 1. 3. 2024. 

Přihlášky se podávájí na speciálních tiskopisech (formuláři), které naleznete zde - Tiskopisy přihlášek.

Přihlášku podává uchazeč, v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Přihlášku je možné donést na podatelnu střední školy osobně nebo ji zaslat poštou. Návod pro její vyplnění naleznete zde - Návod pro vyplnění přihlášky.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení. Bližší informace naleznete zde - Úpravy podmínek přijímacího řízení

Cizinci

Cizinci musí doložit:

 • splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou přeložený do českého jazyka, nebo osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v ČR nebo rozhodnutí o platnosti zahraničního vysvědčení v ČR.
 • doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince, který není občanem EU nebo je jeho rodinným příslušníkem, na území ČR.

 

2. POZVÁNKY 

Po obdržení přihlášky bude uchazeči přidělen kód žáka, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení. Podrobnější informace vám budou zaslány v pozvánce. (Ředitelům škol bude umožněno odeslat pozvánku k jednotným testům těm uchazečům nebo jejich zástupcům, kteří řediteli školy sdělí e-mailovou adresu - uveďte ji, prosím, v přihlášce.)

 

3. POTVRZENÍ LÉKAŘE 

Potvrzení lékaře o schopnosti studovat zvolený obor je vyžadováno pouze u učebních oborů Prodavač a Reprodukční grafik. Výstupní hodnocení žáka ze základní školy se k přihlášce nevyžaduje.

 

4. KAPACITA PRO JEDNOTLIVÉ OBORY

 MATURITNÍ OBORY

KÓD OBORU

NÁZEV STUDIJNÍHO OBORU

PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJ. ŽÁKŮ

18-20-M/01

Automatizace a robotika

16

18-20-M/01

Počítačová grafika

14

65-42-M/02

Cestovní ruch a animační služby 

22

63-41-M/01

Business a právo

15

63-41-M/01

Management sportu a zdravý životní styl

15

64-41-L/51

Podnikání (kombinované studium)

20

UČEBNÍ OBORY

KÓD OBORU

NÁZEV STUDIJNÍHO OBORU

PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJ. ŽÁKŮ

34-53-H/01

Grafický design (Reprodukční grafik)

16

66-51-H/01

Pracovník obchodu (Prodavač)

14

 

5. JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 2024

Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů. 

Uchazeč o vzdělávání v oboru s maturitní zkouškou může pro první kolo přijímacího řízení podat přihlášku ke vzdělávání až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory (případně odborná zaměření podle ŠVP) v rámci jedné střední školy. Podáním dvou přihlášek vzniká uchazeči nárok konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech (tzn. podá-li uchazeč jednu přihlášku na maturitní obor a druhou např. na obor s výučním listem, může konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou).

Návod, jak vyplnit přihlášku ke vzdělávání, naleznete v sekci Přihlášky na střední školu.

Jednotná přijímací zkouška je pouze jednou z částí přijímacího řízení. Výsledek JPZ se na celkovém hodnocení uchazečů podílí minimálně 60 %.

Termíny a místo konání

Pokud uchazeč podal pro první kolo přijímacího řízení dvě přihlášky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou (popř. dvou odborných zaměření ŠVP téhož oboru v rámci jedné školy), koná jednotnou přijímací zkoušku dvakrát: 

 • 1. řádný termín = škola, kterou uchazeč uvedl na přihlášce na prvním místě,
 • 2. řádný termín = škola, kterou uchazeč uvedl jako druhou v pořadí.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky následovně:

 • 1. řádný termín: 
 • 2. řádný termín: 
 • 1. náhradní termín: 
 • 2. náhradní termín: 

Pakliže se uchazeč nemůže v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), může se omluvit řediteli školy. Pokud ředitel školy jeho omluvu uzná, uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu.

Obsah a podoba testů

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury a z matematiky. Testy neobsahují nic nad rámec RVP ZV pro jednotlivé ročníky vzdělávání. K jejich úspěšnému absolvování by proto mělo stačit dobré zvládnutí učiva základní školy. Specifikace požadavků k jednotlivým testům jsou k dispozici v sekci Specifikace požadavků.

Maximální možný počet dosažených bodů v písemných testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50 bodů. Minimální hranice není stanovena. 

Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky.

Časový limit na testy:

 • český jazyk a literatura - 60 minut
 • matematika - 70 minut

Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdali společně s přihláškou doporučení školského poradenského zařízení, budou mít časový limit pro konání testů prodloužen v souladu s informacemi uvedenými v doporučení. Více informací k úpravám podmínek zkoušky naleznete v sekci Úpravy podmínek přijímacího řízení.

Cvičné testy 

Pro získání představy o formální podobě písemných testů a úloh je možné využít testy z minulých let ve formátu PDF nebo webovou aplikaci, která umožňuje procvičování testů. Více informací naleznete v záložce Testová zadání k procvičování.

Testy nanečisto 

Naše škola také bude pořádat zdarma testy nanečisto, kde si uchazeči mohou testy vyzkoušet v prostorách školy a vyhodnotí je s nimi naši vyučující. 

Termíny: BUDE DOPLNĚNO

 •  
 •  

Přijímačky nanečisto probíhají v prostorách naší školy. Zkouška se skládá, tak jako ostrá verze testů přijímacích zkoušek, z 60 minutového testu z českého jazyka a literatury a 70 minutového testu z matematiky - hned poté následuje rozbor testu a oprava chyb s vyučujícím. 

Cílem přijímacích zkoušek nanečisto je, aby si uchazeči vyzkoušeli typy úloh a prošli si atmosférou zkoušek na naší střední škole. Před zahájením testů je zařazena instruktáž pro uchazeče týkající se způsobu vyplňování testů a pravidel povoleného chování, tak jak to bude i u ostré verze přijímací zkoušky. 

Přihlášení:
Svůj zájem nahlaste do ............................. na adresu: jana.machanova@educa-sos.eu, kam zašlete jméno a příjmení žáka. Minimální počet zájemců (pro realizaci přijímacích zkoušek nanečisto) je 5 žáků. V případě nížšího počtu zájemců testy neproběhnou. 

Více informací na 556 703 658 nebo ales.medek@educa-sos.eu

 

6. KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

Kritéria pro přijímací řízení pro maturitní a učební obory jsou vyvěšeny v souborech ke stažení dole. 

 

7. VÝSLEDKY A DALŠÍ ORGANIZAČNÍ POKYNY 

Výsledky přijímacího řízení 

Termíny zveřejnění výsledků:

 • pro maturitní obory - Centrum zpřístupní výsledky JPZ nejpozději ......................., poté budou do 2 dnů zveřejněny školou. 
 • pro učební obory - .....................

Výsledky přijatých i nepřijatých uchazečů budou zveřejněny na webu školy a vstupních dveřích.

Výsledky nepřijatých uchazečů budou zaslány poštou. 

Rozhodnutí o přijetí

Podrobné informace pro přijate a nepřijaté uchazeče je uveden v souboru Postup a poučení pro přijaté a nepřijaté uchazeče - ke stažení dole. 

Svůj úmysl vzdělávat se na škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Povinnost potvrdit svůj úmysl stát se žákem střední školy odevzdáním zápisového lístku se nevztahuje na nástavbové studium.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, rozhodnutí o přijetí zaniká. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Možnost odvolání

Uchazeči, kteří splní podmínky přijetí a nebudou ke vzdělávání z důvodu nedostatečné kapacity oboru přijati, budou moci podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání musí být podepsáno zákonným zástupcem nezletilého uchazeče nebo zletilým uchazečem.

Formulář proti odvolání je kdispozici:

 

8. UKRAJINŠTÍ UCHAZEČI

V rámci přijímacího řízení musí ukrajinští uchazeči, kteří čerpají dočasnou ochranu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, doložit tyto dokumenty:

 1. vyplněnou přihlášku na SŠ
 2. prostou kopii víza 
 3. žádost o prominutí zkoušky z ČJ (Čeština se pak jen ověřuje pohovorem.)
 4. žádost o konání zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce 
 5. vysvědčení za 8. a 9. ročník ZŠ. Vysvědčení z 9. ročníku pravděpodobně potvrdí ZŠ v ČR, kterou daný žák studuje. Vysvědčení z 8. třídy (z Ukrajiny) nemusí žák nechávat překládat, ale měl by nám doložit originál. Pokud vysvědčení nemá žák fyzicky k dispozici, musí doložit čestné prohlášení - ke stažení zde - Cestne prohlaseni UA

MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ

V případě ubytování žáků v Novém Jičíně doporučujeme kontaktovat Odborné učiliště a Praktickou školu v Novém Jičíně, která provozuje Domov mládeže. 

Více informací - zde

POSKYTUJEME SOUROZENECKÉ SLEVY - 2 000,- ZA ŠKOLNÍ ROK.

Bližší informace podá p. Walková – tel. 556 708 760, mail: jarmila.walkova@educa-sos.eu

PRO DALŠÍ MOŽNOSTI SLEV DÁLE SLEDUJTE NÁŠ WEB NEBO FB.

Soubory ke stažení
Domov_mladeze_prihlaska.pdf
Odvolani - formular - do 18 let.pdf
Odvolani - formular - nad 18 let.pdf
Prihlaska_SS_2018_denni.pdf
Prihlaska_SS_2018_nastavba.pdf
Příloha č. 2 - Postup a poučení pro přijaté-nepřijaté uchazeče - maturitní obory.pdf
Příloha č. 2 - Postup a poučení pro přijaté-nepřijaté uchazeče - učební obory.pdf
Výsledky - Repr. grafik .pdf
Vzor vyplnění zápisového lístku.pdf
Cestne prohlaseni UA.docx
Čestné prohlášení UA.docx