Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022  

Dle Opatření MŠMT - č. j.: MSMT-43073/2020-3 RUŠÍME JEDNOTNOU PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU!

Uchazeči budou přijímáni dle výsledků ze ZŠ.  

SOUČÁSTÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO 1. KOLO JSOU:

 • PŘIHLÁŠKY
 • POZVÁNKY
 • POTVRZENÍ LÉKAŘE 
 • KAPACITA ŽÁKŮ PRO JEDNOTLIVÉ OBORY - PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ  
 • JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA (JPZ) - jen maturitní obory.
 • KRITÉRIA PRO MATURITNÍ A UČEBNÍ OBORY = PROSPĚCH NA ZŠ - soubory ke stažení
 • POHOVOR - jen obor Reprodukční grafik, podrobnosti v kritériích - soubory ke stažení 
 • VÝSLEDKY A DALŠÍ ORGANIZAČNÍ POKYNY 

1. PŘIHLÁŠKY A POZVÁNKY 

Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat až 2 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou.

V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek, které může uchazeč podat, omezen. Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, musí přesto podat dva tiskopisy přihlášky.

Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení - do 1. března 2021

Přihlášky se podávájí na speciálních tiskopisech (formuláři), které naleznete zde -  Tiskopisy přihlášek.

Přihlášku podává uchazeč, v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Přihlášku je možné donést na podatelnu střední školy osobně nebo ji zaslat poštou. Návod pro její vyplnění naleznete zde -  Návod pro vyplnění přihlášky.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení. Bližší informace naleznete zde -  Úpravy podmínek přijímacího řízení

Pozvánky 

Po obdržení přihlášky bude osobně přidělen nebo poštou zaslán kód žáka, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení. Podrobnější informace vám budou zaslány v pozvánce. (Ředitelům škol bude umožněno odeslat pozvánku k jednotným testům těm uchazečům nebo jejich zástupcům, kteří řediteli školy sdělí e-mailovou adresu - uveďte ji, prosím, v přihlášce.)

2. POTVRZENÍ LÉKAŘE 

Potvrzení lékaře o schopnosti studovat zvolený obor je vyžadováno pouze u učebních oborů Prodavač a Reprodukční grafik. Výstupní hodnocení žáka ze základní školy se k přihlášce nevyžaduje.
 

3. KAPACITA PRO JEDNOTLIVÉ OBORY 

 MATURITNÍ OBORY

KÓD OBORU NÁZEV STUDIJNÍHO OBORU PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJ. ŽÁKŮ
18-20-M/01 Automatizace a robotika   16
18-20-M/01 Počítačová grafika 14
65-42-M/02 Cestovní ruch a animační služby  20
63-41-M/01 Business a právo 15
63-41-M/01 Management sportu a zdravý životní styl 15
64-41-L/51 Podnikání (kombinované studium) 20

UČEBNÍ OBORY

KÓD OBORU NÁZEV STUDIJNÍHO OBORU PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJ. ŽÁKŮ
34-53-H/01 Grafický design (Reprodukční grafik)   16
66-51-H/01 Pracovník obchodu (Prodavač) 14

4. JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 2021 - NA NAŠÍ ŠKOLE SE LETOS NEKONÁ

jpz

Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů. 

Uchazeč o vzdělávání v oboru s maturitní zkouškou může pro první kolo přijímacího řízení podat přihlášku ke vzdělávání až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory (případně odborná zaměření podle ŠVP) v rámci jedné střední školy. Podáním dvou přihlášek vzniká uchazeči nárok konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech (tzn. podá-li uchazeč jednu přihlášku na maturitní obor a druhou např. na obor s výučním listem, může konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou).

Návod, jak vyplnit přihlášku ke vzdělávání, naleznete v sekci Přihlášky na střední školu.

Jednotná přijímací zkouška je pouze jednou z částí přijímacího řízení. Výsledek JPZ se na celkovém hodnocení uchazečů podílí minimálně 60 %.

V souladu s § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb. školy nemohou v přijímacím řízení hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. 

Termíny a místo konání

Pokud uchazeč podal pro první kolo přijímacího řízení dvě přihlášky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou (popř. dvou odborných zaměření ŠVP téhož oboru v rámci jedné školy), koná jednotnou přijímací zkoušku dvakrát: 

 • 1. řádný termín = škola, kterou uchazeč uvedl na přihlášce na prvním místě,
 • 2. řádný termín = škola, kterou uchazeč uvedl jako druhou v pořadí.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 na následující období.

 • 1. řádný termín: 12. 4. 2021
 • 2. řádný termín: 13. 4. 2021
 • 1. náhradní termín: 12. 5. 2021
 • 2. náhradní termín: 13. 5. 2021

Pakliže se uchazeč nemůže v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), může se omluvit řediteli školy. Pokud ředitel školy jeho omluvu uzná, uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu.

Obsah a podoba testů

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury a z matematiky. Testy neobsahují nic nad rámec RVP ZV pro jednotlivé ročníky vzdělávání. K jejich úspěšnému absolvování by proto mělo stačit dobré zvládnutí učiva základní školy. Specifikace požadavků k jednotlivým testům jsou k dispozici v sekci Specifikace požadavků.

Maximální možný počet dosažených bodů v písemných testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50 bodů. Minimální hranice není stanovena. 

Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky.

Časový limit na testy:

 • český jazyk a literatura - 60 70 minut
 • matematika - 70 85 minut

Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdali společně s přihláškou doporučení školského poradenského zařízení, budou mít časový limit pro konání testů prodloužen v souladu s informacemi uvedenými v doporučení. Více informací k úpravám podmínek zkoušky naleznete v sekci Úpravy podmínek přijímacího řízení.

Cvičné testy 

Pro získání představy o formální podobě písemných testů a úloh je možné využít testy z minulých let ve formátu PDF nebo webovou aplikaci, která umožňuje procvičování testů. Více informací naleznete v záložce Testová zadání k procvičování.

Naše škola také bude pořádat testy nanečisto , kde si ucchazeči mohou testy vyzkoušet v prostorách školy a vyhodnotí je s nimi naši vyučující. Termíny budou upřesněny. 

DŮLEŽITÉ - Ředitel střední školy může rozhodnout o nekonání JPZ, pokud počet podaných přihlášek nepřevýší předpokládaný počet přijímaných uchazečů. 

5. KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

Kritéria pro přijímací řízení pro maturitní a učební obory jsou vyvěšeny v souborech ke stažení dole. 

6. PŘIJÍMACÍ POHOVOR - REPRODUKČNÍ GRAFIK 

Termíny pohovoru:

 • 1. termín: 22. 4. 2021
 • 2. termín: 23. 4. 2021

 

7. VÝSLEDKY A DALŠÍ ORGANIZAČNÍ POKYNY 

Výsledky přijímacího řízení 

Termíny zveřejnění výsledků:

 • pro maturitní obory - Cermat uvolní výsledky JPZ do 28. 4. 2021 - do 2 pracovních dnů zveřejní ředitel školy seznamy přijatých a nepřijatých uchazečů. Pokud se JPZ nebude konat, pak budou výsledky zveřejněny nejdříve 28. 4. 2021. 
 • pro učební obory:
  • Obor Grafický design - do 25. 4. 2021
  • Obor pracovník obchodu - do 25. 4. 2021 

Výsledky přijatých i nepřijatých uchazečů budou zveřejněny na webu školy a vstupních dveřích.

Výsledky nepřijatých uchazečů budou zaslány poštou. 

Rozhodnutí o přijetí

Svůj úmysl vzdělávat se na škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Povinnost potvrdit svůj úmysl stát se žákem střední školy odevzdáním zápisového lístku se nevztahuje na nástavbové studium.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, rozhodnutí o přijetí zaniká. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Možnost odvolání

Odvolání proti rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí; odvolání je možno podat teprve poté, kdy ředitel střední školy rozhodnutí již vydal. Odvolání musí být podepsáno zákonným zástupcem nezletilého uchazeče nebo zletilým uchazečem.

 

POSKYTUJEME SOUROZENECKÉ SLEVY - 2 000,- ZA ŠKOLNÍ ROK.

Bližší informace podá p. Walková – tel. 556 708 760, mail: jarmila.walkova@educa-sos.eu

PRO DALŠÍ MOŽNOSTI SLEV DÁLE SLEDUJTE NÁŠ WEB NEBO FB.

 

V Novém Jičíně 7. 1. 2021

Mgr. Aleš Medek v.r.

ředitel školy 

 

Soubory ke stažení
Domov_mladeze_prihlaska.pdf
Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení - GRAFIK.pdf
Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení - MATURITNÍ OBORY upraveno.pdf
Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení - PRODAVAČ.pdf
Prihlaska_SS_2018_denni.pdf
Prihlaska_SS_2018_nastavba.pdf
Ubytovani_domov_mladeze.pdf
O Nás

EDUCA - střední odborná škola s.r.o.

Sociální sítě
Poslední novinky