Závěrečné zkoušky

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 2021 - JARO

Výsledek obrázku pro závěrečná zkouška logo

Změny v tomto školním roce přehledně zde - ZZ 2021 změny

Učni budou muset před závěrečnými zkouškami absolvovat testování na Covid-19 - Testování Covid-19 - MZ a ZZ

Termíny konání

 • Závěrečná zkouška se skládá z 3částí:
  • písemná                                          
   • 1. 6. 2021              8:00  týká se jen žáků, kteří konají opravnou zkoušku.           
  • praktická
   • 2. - 3. 6. 2021       8:00   třídy G3.A i P3.A
   • ke zkoušce 2. 6. 2021 je potřeba dostavit se o 30 minut dříve z důvodu testování - učebna D206. 
  • ústní 
   • 10. 6. 2021           8:00   třída P3.A
   • 11. 6. 2021           8:00    třída G3.A
   • ke zkoušce je potřeba dostavit se o 30 minut dříve z důvodu testování - učebna D206. 
 • HARMONOGRAM ZKOUŠEK JE K DISPOZICI V SOUBORECH KE STAŽENÍ DOLE. 
 • Slavností předání výučních listů - 16. 6. 2021        
 • Žáci vykonají závěrečnou zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykonají všechny zkoušky, které jsou její součástí.
 • Žáci třetích ročníků učebních oborů jsou připuštěni k závěrečné zkoušce, když úspěšně ukončí své vzdělávání ve 3. ročníku.
 • Žáci učebních oborů mají právo na dva opravné termíny závěrečné zkoušky. Znovu skládají pouze tu zkoušku, u níž neuspěli. Žáci mohou závěrečnou zkoušku vykonat nejpozději do 5 let od data, kdy přestali být žáky školy

Organizační informace

 • Všechna témata pro jednotlivé zkoušky se generují z banky úloh jednotných zadání.
 • Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut. Zkouška se koná písemnou formou. 
 • Praktická zkouška se koná dle rozpisu, který je zveřejněn na hlavní nástěnce v přízemí hlavní budovy školy. Ředitel školy vybírá z jednotného zadání ZZ nejméně jedno tém. 
 • Pro jednotlivé ústní zkoušky vybere ředitel školy nejméně 25 témat, z nichž si žák 1 téma vylosuje. Příprava ke každé zkoušce trvá 15 minut. Jednotlivé ústní zkoušky trvají nejdéle 15 minut.
 • Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma.
 • Před zahájením ústní zkoušky, případně praktické zkoušky se žáci neúčastní vyučování po dobu 4 vyučovacích dnů stanovených ředitelem školy.
 • Podrobnosti o zkoušce ZDE

Hodnocení

Celkové hodnocení ZZ včetně hodnocení z jednotlivých zkoušek oznámí žákovi předseda zkušební komise ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku ukončil.

Opravné zkoušky

 • Jestliže má žák z některé části (nebo částí) závěrečné zkoušky (z písemné nebo praktické nebo ústní) nedostatečnou, koná opravnou zkoušku. Opravnou zkoušku koná nejvýše dvakrát z každé zkoušky. Na opravnou zkoušku je třeba se přihlásit nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky - formulář u TU či ZŘŠ!
 • Termíny opravných zkoušek stanoví ředitel školy, a to v září, v prosinci a v červnu. Termíny jsou zveřejněny na webových stránkách školy a na hlavní nástěnce v přízemí budovy školy.
 • Termíny náhradních zkoušek stanovuje zkušební komise a jsou zveřejněny na webových stránkách školy a na hlavní nástěnce v přízemí budovy školy. Na náhradní zkoušku je třeba se přihlásit 1 měsíc před konáním zkoušky – formulář u TU či ZŘŠ!
 • Nedostaví-li se žák k ZZ pro vážné důvody, je povinen se nejpozději do 3 dnů ode dne konání zkoušky omluvit předsedovi zkušební komise prostřednictvím ředitele školy. Nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech předseda zkušební komise prominout. Jestliže se žák nedostavil ke zkoušce bez omluvy, nebo jestliže mu omluva nebyla uznána nebo byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by byl z dané zkoušky klasifikován stupněm 5 – nedostatečný.
 • Používá-li žák při zkoušce nedovolené pomůcky nebo jinak vážně narušuje její průběh, může jej předseda zkušební komise ze zkoušky vyloučit. Pak se posuzuje, jako by byl z dané zkoušky klasifikován stupněm 5 – nedostatečný

Informace o úhradě zdravotního pojištění absolventa

Pokud nebudete pracovat, podnikat nebo nebudete registrováni na Úřadu práce s žádostí o práci, stát platí za vás zdravotní pojištění do 31. srpna příslušného školního roku. Do 5. září musíte splnit ohlašovací povinnost a nahlásit své zdravotní pojišťovně ukončení studia. Pak jste povinni si hradit pojistné sami. Toto platí i pro ty, kdo konají ZZ v září či později.

Do kdy jste žáky školy

Dnem následujícím po dni, kdy žák vykonal úspěšně ZZ, přestává být žákem školy. Nevykonal-li žák ZZ v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit.

VĚNUJTE PROSÍM POZORNOST ORGANIZAČNÍMU ZAJIŠTĚNÍ VČETNĚ NOMINACE ČLENŮ ZKUŠEBNÍ KOMISE - SOUBORY KE STAŽENÍ DOLE.  

ROZPIS NA ÚSTNÍ ZKOUŠKY BUDE KE STAŽENÍ DOLE. 

Soubory ke stažení
Aktualizovane_otazky_ze_sveta_prace.pdf
Den_ukonceni_vzdelavani.pdf
Organizace ZZ Jaro 2021 upraveno.pdf
Prihlaska na opravnou zkousku.pdf
Rozpis - praktická G3.A.pdf
Rozpis - praktická P3.A.pdf
Rozpis - písemná G3.A.pdf
Rozpis - ústní G3.A.pdf
Rozpis - ústní P3.A.pdf
Testování Covid-19 - MZ a ZZ.pdf
ZZ 2021 změny.pdf