Automatizace a robotika

robotika

AUTOMATIZACE A ROBOTIKA

RVP: Informační technologie

Studium připravuje žáky pro činnost kvalifikovaných odborníků s aktivním využitím výpočetní techniky a komunikačních technologií. Absolvent tohoto oboru získává vědomosti, dovednosti a návyky potřebné jak pro vysokoškolské vzdělávání, tak pro celoživotní vzdělávání a uplatnění na trhu práce. Tento obor byl vytvořen ve spolupráci s firmami, které působí v našem regionu a je podporován Hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje. 

Nabízíme:

 • dlouhodobě vysoká úspěšnost u maturit – speciální příprava k maturitám
 • posílená výuka matematiky, českého a anglického jazyka
 • nadstandardně vybavené počítačové učebny
 • výuka některých odborných předmětů v cizím jazyce
 • výuka v menších skupinách – individuální přístup
 • propracovaný systém práce s talentovanými žáky
 • rozšířená spolupráce s praxí – přednášky
  odborníků
 • zapojení žáků do projektů včetně zahraničních – ERASMUS+
 • šest týdnů odborné praxe
 • přednášky odborníků z praxe

Absolventi na základě získaných odborných znalostí uplatní v oblasti:

 • obsluhy a administrace SW a HW pro provoz zařízení
 • Internetu věcí (IoT) 
 • průmyslu 4.0
 • návrhů, realizace a administrace webových řešení
 • v oblasti zpracování multimediálního záznamu a jeho přenosu počítačovou sítí
 • návrhů, realizace a údržby HW řešení počítačových sestav
 • instalace, konfigurace a administrace sítí LAN, OS typu Windows
 • instalace a administrace aplikačního SW vybavení
 • obecné i specializované podpory uživatelů prostředků IT
 • firemní ekonomiky s využitím informačních a komunikačních technologií

Absolvent může pracovat jako:

 • operátor zařízení 
 • vývojář HW
 • pracovník uživatelské podpory
 • programátor webových aplikací
 • správce aplikací
 • správce operačních systémů a sítí
 • obchodník s prostředky IT aj.

Délka přípravy

4 roky, ukončeno maturitní zkouškou

Vstupní předpoklady

Předpokladem přijetí je úspěšné absolvování základní školy a splnění podmínek přijímacího řízení ke studiu na středních školách.

Předpoklady přijímacího řízení

Žáci budou přijímáni dle výsledků přijímacích zkoušek a dosaženého prospěchu na ZŠ. Podrobnosti přijímacího řízení jsou uvedeny v sekci přijímací řízení


Pro vzdělávání v tomto oboru vzdělání nejsou nařízením vlády č. 211/2010 Sb. stanovena žádná onemocnění nebo zdravotní obtíže vylučující nebo omezující zdravotní způsobilost uchazeče. 

Organizace výuky

Studium je organizováno jako denní. Hradí se školné (1.300,- Kč/měsíc).

Stipendia

Pololetní prospěchová stipendia třem nejlepším žákům každé třídy v rozsahu 1900 - 7800,- Kč.
Mimořádná stipendia při studiu více sourozenců na škole.

Spolupracující partneři:

Brose CZ, s.r.o.

Continental Automotive Czech republic s.r.o.

LumiTrix, s.r.o.

Nadace ZET profesora Zeleného 

Univerzita T. Bati ve Zlíně

VOP CZ, s.p.

 

Učební plán

Automatizace a robotika

Soubory ke stažení
Automatizace a robotika.pdf